Ons doel is leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren.
Hoe wij dat doen, wordt bepaald door het pedagogisch project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Daarin zijn de grote principes van onze onderwijsvisie en -strategie vastgelegd. Binnen dit kader ontwikkelt onze school haar eigen schoolwerkplan.
Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral aan het Verdrag over de Rechten van het Kind (dat op 20 november 1989 in New York werd aangenomen).
Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.
Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. Bij het begeleiden van jongeren in hun ontwikkeling leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project.
De scholen van het GO! zijn democratisch. Alle belanghebbenden moeten zich uitgenodigd voelen om betrokken te zijn bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Wij trachten dat in de hand te werken door te informeren, te coördineren en inspraak te geven. Dit zijn drie fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! in het algemeen en van onze school in het bijzonder.
De integrale tekst van het PPGO! Is terug te vinden op www.g-o.be.

Daarnaast willen wij ons onderscheiden van de anderen door klemtonen te leggen in onze visie en extra aandacht te besteden aan bepaalde aspecten die kenmerkend zijn voor onze school. Aan de hand van een sterkte- zwakteanalyse hebben wij naast natuurlijk het kwaliteitsvol onderwijs waarvoor wij staan de 5 specifieke kenmerken ontleed die onze school typeert: ONZE 5 STERREN!
Onze school zal op regelmatige basis een aantal maatschappelijke projecten uitwerken gekoppeld aan de sterren.

 Veel aandacht voor sociale vaardigheden

Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we om met andere mensen. Niemand leeft alleen. Sociale vaardigheden zijn erg belangrijk. Maar een kind wordt niet geboren met het vermogen tot samenspel, het oplossen van ruzies, het uiten van gevoelens, … Dat moet het leren. Wij doen dit heel bewust. Onze kinderen helpen elkaar, niet alleen in de klas, ook daarbuiten. Leren is hier geen competentie.

Veel groen en bewegingsruimte

Ruime klaslokalen, een grote groene speelomgeving met eigen speelpleinen voor de kleuters en de ouderejaars, een aparte overdekte (en verwarmde) speelplaats, veel sport- en spelmogelijkheden, … Dat verdient een eigen ster!

Alles ligt zeer dichtbij

De school ligt midden in de dorpskern. Uitstapjes naar de bibliotheek, de markt, … schoolzwemmen, deelname aan sportactiviteiten … zorgen ervoor dat de buitenwereld nooit veraf is. Leren in werkelijkheid is werkelijk leren! De naschoolse opvang is vlak naast de school. Eigen busvervoer maakt de afstand nog kleiner.

Optimale leercondities

Computers in de klas, digitale schoolborden, een mediatheek, een techniekklas & techniekmobiel, een crea-klas, atelierwerking, een leerkrachtenteam dat zich voortdurend bijschoolt en openstaat voor nieuwe inzichten, aangepast meubilair, extra leerpakketten voor hoogbegaafden en kinderen met leermoeilijkheden, een uitstekend doorlichtingsverslag, onderwijs in kleine groepen, … alles is aanwezig voor een veelzijdige ontwikkeling van het kind.

Accent op welbevinden

Om goed met anderen te kunnen omgaan, dien je over voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te beschikken. Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Jezelf begrijpen, van jezelf houden en een geloof in jezelf opbouwen is zeer waardevol. Wie zich goed voelt, presteert beter. Wij maken hier tijd voor. Kleine ongelukjes, fiere mijlpalen, groot verdriet, nieuwe ontdekkingen … uw kind kan er altijd mee terecht bij de juf of meester. Hier mag uw kind nog kind zijn. Is dat geen geruststellend idee?